Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kültür, İletişim,, Kültürlerarası İletişim, Dışlanma, Yabancılaşma

Özet

Kültür ve iletişim birbirinden ayrı düşünülmeyen iki olgudur. Farklı kültürlerin birbirlerini anlama, tanıma ve birbirleriyle etkileşime geçme isteği kültürlerarası iletişimi zorunlu kılmaktadır. Kültürlerarası iletişim en basit tanımıyla kültürler arasında yapılan gezintiden doğan bir iletişim türüdür. Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlerde eylemde bulunan bireylerin davranış, düşünce, inanç, sanat, din vb. alanlarını tanıma olanağı sunmaktadır. Anadil dışında başka bir dille karşılaşılması durumunda sadece dilbilgisel yapılar değil, o dili oluşturan kültür de söz konusu olmaktadır. Bu durumda başka bir kültürün varlığı idrak edilmektedir ve o kültürde var olan duygu ve düşünce durumlarının anlaşılması için kültürlerarası iletişime gereksinim duyulmaktadır. İki farklı kültürün buluştuğu noktada bireyler arasında sıcak kaynaşmalar yaşanabildiği gibi, kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Farklı kültürlerin birbirini tanımasına olanak sağlayan kültürlerarası iletişimde bireyler birbirini her zaman hoşgörüyle karşılamayabilir. Bazı durumlarda bu iletişim sürecinde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Farklı dil ve kültürlerin bir araya geldiği kültürlerarası iletişim ortamları kültürel engellerin en sık görüldüğü ve yaşandığı süreçlerdir. Kültürlerarası iletişim süreçlerinde bireyler stereotipler, ön yargılar, sosyal dışlanma, yabancılaşma, etnosentrizm vb. sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Gerçek yaşamdan kurgulanan Willkommen in Deutschland’adlı film farklı kültürlerin buluştuğu ve karşılaştığı noktada ortaya çıkabilecek sorunları gerçekçi bir tutumla ele alması bakımından çalışmada önem arz etmektedir. Bu film farklı kültürlerin kapılarını aralamaktadır ve her iki kültürün bireyleri arasında bir etkileşim yaratmaktadır. İki farklı kültürün taşıyıcısı olan bireylerin düşünce tarzlarını, yaşayışlarını birbirlerine anlatma imkânı tanımaktadır. Kültürlerarası iletişimde doğabilecek sorunları üç farklı kuşak üzerinden tasvir etmektedir. Bu çalışma iki farklı kültürün buluştuğu noktada kurulan kültürlerarası iletişim ve bu iletişimde doğabilecek sorunları ilgili film örneğinde ele almayı amaçlamaktadır.

Referanslar

Coşkun, H. (2011). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayınları.

Dollard, J. (1939). Culture, Society, İmpulse and Socialization, in American Journal of Sociology, 45, 50-63. The University of Chiago Press.

Döring, S. (2006). Kulturspezifika im Film: Probleme in ihrer Translation. Berlin: Frank& Time.

Düren, Z. (2007). Kültürlerarası Yönetimde Koalisyon Gereği ve Sinerjik Arayışlar, İ. Ü Siyasal Bilgiler Dergisi, 36, 85-107.

Ertürk, Y. D. (2012). Sosyal Psikoloji Ders Notları: Kalabalık İçinde Ben. İstanbul: Ulus Medya Grup Basım Yayın ve Reklamcılık.

Esenyel, M. Z. (2012, Bahar). Yabancılaşmanın Ontolojik Boyutu: Heideggerci bir bakış, Heidegger: Özne Felsefe ve Bilim Yazıları (16. Kitap). Konya: Çizgi, 54-68.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

Güler, G., & ARKAN, Y. (2023). Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar . Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(1), 23–35. Geliş tarihi gönderen https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/6