Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler” Serisi B2 Düzeyi Örneği

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Dil-kültür ilişkisi, Yabancı/ikinci dil öğretimi, Kültürel unsurlar, Kültürel etkileşim

Özet

Kültür bir milletin yaşayış, düşünüş ve inanış tarzını yansıtan değerler bütünüdür. Yabancı/ikinci bir dil öğrenmek, sadece hedef dilde sözcük ve yapı yeterliliğine sahip olmayı değil; hedef kültürü de tanımayı ve öğrenmeyi gerektirmektedir. Yabancı/ikinci dil öğrenen bireylerin hedef kültüre karşı geliştirecekleri yaklaşım dil öğrenim süreciyle yakından ilişkilidir. Bireyin karşılaştığı yeni kültürdeki düşünce, davranış, inanış ve gelenekleri doğru tanıması ve kendi kültürüyle ilişkilendirmesi dil öğrenme süreci üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Yabancı/ikinci dil öğretimine yönelik geliştirilen materyallerde hedef kültürün aktarımdan ziyade etkileşime açık bir şekilde öğreniciye sunulması önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan materyallerde kültürel ögelerin kullanımının önemi ve gerekliliği sorgulanmış; bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi (PİKTES) kapsamında hazırlanan B2 düzeyi “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler” hikâye setindeki kültürel unsurlar incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda hikâye setinde sıklıkla ve az değinilen kültürel ögeler tespit edilmiş, hedef kitlenin profiline göre kültürel ögelerin çeşitlendirildiği yardımcı materyallerin alanda gerekliliği düşüncesine ulaşılmıştır.

Referanslar

Aksan, D. (1995). Her yönüyle dil. Ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Aydın, G. (2020). Yabancı/ikinci dil öğretiminde kültür ve kültürel etkileşim. Gülnur Aydın (Ed). Kültür Öğretiminin Temel Kavramları (1-47). Ankara: Pegem Akademi

Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies (Elektronik), 5(4), 221- 235.

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Learning, Teaching, Assessment, Modern Language Division, Strasbourg.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fişekçioğlu, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması: b1 dil düzeyi model önerisi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 27, 871-893.

Göçen, G. ve Yazıcı, H. (2021). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki kültürel unsurların incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi Özel Sayısı, 365-395.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

BAĞCI, H., ERDOĞAN, A., & ALTAHİR, E. (2023). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler” Serisi B2 Düzeyi Örneği . Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(1), 36–52. Geliş tarihi gönderen https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/7